Categories
ข่าวสาร

รายงานการประเมินตนเองสถานศึกษา (Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยโรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น

ดาวน์โหลด รายงานการประเมิน

แชร์