โจ๊กภาพปริศนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับทัศนศิลป์

โจ๊กภาพปริศนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับทัศนศิลป์

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง โจ๊กภาพปริศนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับทัศนศิลป์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โดย นายดิลก คำคูเมือง)

แชร์