คณะครูและบุคลากร

นางพัชรี เจริญศรีสุวัฒน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายดิลก คำคูเมือง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสาววนิดา ชาไชย
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางสาวสุรีย์พร พิมพ์น้อย
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นางจิราพร แก่นแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายพิทักษ์ แก้วสืบ
หัวหน้าฝ่ายบุคคล

                                                                                                                     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายสุธิพรรณ เมืองพงษา
หัวหน้าระดับชั้น ม.1
นางรัชเกล้า พันลึก
ระดับชั้น ม.1
นางดวงพร เจือจันทร์
ระดับชั้น ม.1
นายพิทักษ์ แก้วสืบ
ระดับชั้น ม.1
นางสาวศศิพิมล เจริญผล
ระดับชั้น ม.1
นางลักขณา วิรัชติ
ระดับชั้น ม.1
นางพรรณวดี เจริญรัฐกร
ระดับชั้น ม.1
นายจีระศักดิ์ เอกอัครยุทธ
ระดับชั้น ม.1

                                                                                                                         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวกฤติยา สุวรรณมาตย์
หัวหน้าระดับชั้น ม.2

นายวีระยุทธ์ สุดรัมย์
ระดับชั้น ม.2
นายกิตติพงษ์ อุ่นใจ
ระดับชั้น ม.2
นางสาวสุพรรษา บุญนัก
ระดับชั้น ม.2
นายชัชวาล แสงทอง
ระดับชั้น ม.2
นายไชยวัฒน์ รำไร
ระดับชั้น ม.2
นางสาวศกลภัทร สุวทิตย์
ระดับชั้น ม.2

                                                                                                                           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกรองกมล เอนก
หัวหน้าระดับชั้น ม.3

นางสาวจิราพร ฉันทภาค
ระดับชั้น ม.3
นายกฤษณะ เสถียร
ระดับชั้น ม.3
นางจิราพร แก่นแก้ว
ระดับชั้น ม.3
นางอรสา บรรจงแสวง
ระดับชั้น ม.3
นางสาวสุรีย์พร พิมพ์น้อย
ระดับชั้น ม.3
นางสาววนิดา ชาไชย
ระดับชั้น ม.3
นางสาวจันทนา ขวัญสุข
ระดับชั้น ม.3

                                                                                                                      บุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา

ว่าง
ธุรการ
นางสาวเจนจิรา ศรีสุริยจันทร์
ธุรการ

                                                                                                                                     นักการภารโรง

นายนิคม แซ่ตั้ง
นักการภารโรง
นายพีรวัส กองพล
นักการภารโรง